KAÇ TANE HAK TARİKAT VARDIR?

Yazar: Tarih: 25.05.2015 00:00:00

A A A

Tarikatlar genellikle kurucularının adlarıyla anılmaktadır. Bazıları ise öne çıkardığı bazı temel prensipler sebebiyle o adı almıştır. Mesela Halvetiyye tarîkatı eğitim sisteminde kırk günlük “halvet” konusuna, Celvetiyye tarîkatı halvetin zıddı; halkın arasında bulunmak anlamına gelen “celvet” konusuna önem verdiği için bu adla anılmıştır. Bu sayede nefsin marazlarından kurtulmak ve onun gizli bir takım tutkularına prim vermemek amaçlanır. Çünkü nefs insanların takdir ve alkışlarına çabucak kanar.
Tasavvufta “Allah’a giden yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır.” anlayışı sebebiyle tarikat sayısında bir sınırlama yoktur. Hatta “tarikat insanların sayısınca değil, nefesleri sayısıncadır.” denmiştir. Çünkü insan her an, içinde bulunduğu tecellîye göre ayrı bir biçimde Allah’a yaklaşabilir.
Tarikatların hangilerinin hak, hangilerinin batıl olduklarını isimlendirerek tesbit mümkün değildir. Ancak bunun için bir kural koymak en sağlam yoldur: “İtikadi bakımdan kitap ve sünnete bağlı, ehl-i sünnet ve’l-cemaat anlayışını benimseyen, ibadet ve muamelatta İslam’ın temel esaslarını uygulayan ve manevi bir silsileye sahip mürşidler tarafından temsil edilen tarikatlar hak tarikatlardır.

 • Kadiriyye (Seyyid Abdulkadir Geylâni561/1165),
 • Rifaîyye,(Seyyid Ahmed-el Rufaî (512-578/1118-1182),
 • Şaziliyye,(ebu’l Hasen Şâzilî 593/1196)
 • Nakşbendiyye,(Muhammed Nakşibend 718-791/1318-1389)
 • Kübreviyye Necmeddin Kübra (618/1221
 • Halvetiyye, , Ekmelüddin Halveti (800/1397)
 • Sühreverdiyye(ebu hafs  Ömer Sühreverdi 632/1234),
 • Yeseviyye, Ahmed Yesevî (562/1166)
 • Mevleviyye (Mevlana Celaleddin Rûmî 672/1273),
 • Bedeviyye,(Ahmed-el Bedevî 675/1276)
 • Desükıyye, (İbrahim Dessûki676/1277),
 • Bayramiyye (Hacı Bayram-ı Velî 833/429),
 • Celvetiyye (Aziz Mahmud Hüdai 1541/1628)

 ve benzeri diğer tarikatlar tarih boyunca etkinliği olan önemli tarikatlardır.