Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


SEYF-i KATî HİZB-İ ŞERİFİN FAZİLETLERİ

Şeyhu’l-İslam Muhammed‘Alemî (RadıyallâhuAnh)’ın “es-Sefine” isimli eserindeki beyânı veçhile; Ahmediyye (Rufâ’î) meşâyıhı, tarîkatlerinin müessisi olan Seyyid Ahmed er-Rufâ’î (Radıyallâhu Anh) tarafından ilham yolu üzere Kur’ân-ı Kerîm’deki tertibe riâyet edilmeksizin eşsiz bir şekilde cemedilen ve “es-Seyfü’l-Kâtı’ (Keskin Kılıç)” diye tesmiye edilen bu hızb ile diledikleri şekilde tasarrufta bulunuyorlardı.

Devamı..

TARİKAT KİMLERDEN OLUŞUR?VAZİFELERİ NELERDİR?

Tarîkat mensupları bulundukları ma’nevî makamlar itibarıyla Muhib, Tâlib, Mürîd, Murad, Sâlik, Dervîş, Sûfi, Halife ve Şeyh gibi isimler alır.

Devamı..

NEFS-İ EMMARE’NİN SIFATLARI VE KORUNMA YOLLARI

Nefs-i emmâre sürekli olarak kötülüğü emreder. Bu özellikte olan bir nefse, zararlarını anlatmak için dünya aklı yeterli gelmez.

Devamı..

SALAT I BAHRİYE

ALLAHümme salli ala seyidine Muhammed'in bahri envarike

Devamı..


Ses Dosyaları

Bahrul Medid Tefsir Dersleri 2

Şifa-i Şerif Dersleri 2

Şifa-i Şerif Dersleri 10

Şifa-i Şerif Dersleri 7